บริการของเรา

ระบบท่อ

งานไฟฟ้า

งานซ่อมบำรุง

ระบบปรับอากาศ

ระบบท่อดักท์

ระบบห้องสะอาด

โครงสร้างหลักและชั้นลอย

งานย้ายเครื่องจักร และสำนักงาน

ระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์

จัดหาวัตถุดิบ

และเครื่องมือ