งานไฟฟ้า

     งานไฟฟ้า

             ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้ง

ระบบ High Voltage & Low Voltage 


ตู้ control panel supply ให้เครื่องจักรต่างๆ


ระบบ ground system (สายดิน และสายล่อฟ้า)